25 sierpnia 2007

Konkurs "XVII Biennale Fotografii Przyrodniczej"

Konkurs o zasięgu międzynarodowym, termin nadsyłania prac do 20 grudnia 2007.

Organizatorzy: Fotoklub Safír Turnov, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej,
Stowarzyszenie fotografów Euroregionu Nysa - Kontakt.
Partner medialny: Magazyn „PhotoArt“
Patronat:
Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej, Starosta Okręgu libereckiego Petr Skokan.

Temat konkursu:
Terytoria chronione na świecie / wszystko, co jest dla człowieka cenne w przyrodzie.
Wpływ człowieka na środowisko życia / dewastacja krajobrazu, wizualne zniekształcenia
krajobrazu, wpływ środowiska na życie wokół nas.

Przesłanie konkursu:
Celem konkursu jest pokazanie za pomocą fotografii, że człowiek potrafi szanować i chronić
przyrodę. Dodatkowo zdjęcia mają zwrócić uwagę na bezmyślność i złe nawyki, które niszczą
nie tylko przyrodę, ale i przestrzeń życiową, co ma negatywny wpływ na życie na naszej planecie.
Właśnie w tym przesłaniu zawiera się oryginalność tego konkursu.

Warunki konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć fotografowie z całej Europy prezentując czarno-białe
oraz kolorowe zdjęcia.
Autorzy powinni oznaczyć zdjęcia dokładnym adresem, nazwą, grupą tematyczną i miejscem,
w którym zdjęcie było wykonane.
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 20 fotografii jednego autora. Cykle lub seriale
do 6 zdjęć liczone są jako jedno zdjęcie. Minimalny format prac konkursowych to 20 x 30 cm
oraz wielokrotności tych rozmiarów przy zachowaniu długości strony.
Fachowe międzynarodowe jury każdą grupę tematyczną oceni oddzielnie. Jury ma prawo
nie przyznać którejś z nagród. W każdej kategorii zostanie przyznany złoty, srebrny i brązowy medal,
dyplom honorowy i nagrody rzeczowe o wartości 25 000 CZK. Najlepszy autor Euroregionu Nysa
otrzyma nagrodę przechodnią. Ministerstwo Środowiska przyzna także nagrodę specjalną za zdjęcie,
które najlepiej zobrazuje przesłanie konkursu.
Nagrodzone zdjęcia mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu bez roszczeń do honorarium.
Organizatorzy nie odpowiadają za straty i uszkodzenia powstałe podczas transportu.
Organizatorzy umożliwią zwycięzcom każdej z kategorii zorganizowanie autorskiej wystawy w galerii
Safír w Turnovie w Czechach.

Opłata wpisowa:
Opłata wpisowa 10 Euro za kolekcję. Wysyłając fotografie na konkurs autor automatycznie
wyraża zgodę na zatwierdzone warunki konkursu.

Kalendarz konkursu:
Ogłoszenie - 1 kwietnia 2007
Przyjmowanie prac konkursowych - do 20 grudnia 2007
Obrady jury i ocenianie prac - styczeń 2008
Wystawa i wręczenie nagród w muzeum Czeskiego Raju w Turnovie - kwiecień 2008
Każdy autor otrzyma zaproszenie na wystawę wraz z informacją o umieszczeniu jego zdjęć.
Zwrócenie fotografii - czerwiec 2008

Adres, pod który należy wysłać prace konkursowe, opłaty wpisowe
oraz można uzyskać formularze zgłoszeniowe:

FOTOKLUB SAFÍR TURNOV
Alej legií 695
511 01 Turnov
Česká republika
E-mail: foto.jansa@tiscali.cz

Warunki konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne również na stronach:
www.fotosafir.wz.cz www.sweb.cz/fomaklub.liberec www.photoart.cz


Informacje: Fotoklub Safir

19 sierpnia 2007

Konkurs "Polskie Ogrody"

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
" Polskie ogrody"
Organizowany pod patronatem
Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Regulamin
1. Tematem konkursu fotograficznego jest naturalne piękno i klimat polskich ogrodów.
2. Na konkurs - dostępny dla wszystkich fotografów - należy przesłać do 5 prac ukazujących urokliwy nastrój ogrodu wiejskiego, miejskiego bądź ogrodu na działce leśnej.Do każdego zdjęcia należy dołączyć informację( imię, nazwisko, data, miejsce wykonania i tytuł pracy ).
3. W zgłoszonych pracach mogą znajdować się zestawy ( do 3 zdjęć w każdym), które będą traktowane, jako odrębne prace wraz z odpowiednim opisem (imię, nazwisko, data itd.).
Prace w sztywnej oprawie ( tektura) należy przesłać do dnia 1.09.2007 r. ( po tym terminie prace nie będą oceniane przez komisję)na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
ul.Łódzka 28
95-050 z dopiskiem " Konkurs fotograficzny"
4. Format prac fotograficznych kolorowych bądź czarno- białych 20x30 cm. 30x40 cm na papierze błyszczącym lub półmat.
5. Wernisaż wystawy odbędzie się 6.09.2007 r. w Galerii " Ogrody sztuki" ul. Jana Pawła II 9 w Konstantynowie Łódzkim i uświetni tegoroczne Dożynki Miejskie.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny
7. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy katalog
8. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne sponsorowane nagrody
I nagroda
II nagroda
III nagroda
i 3 wyróżnienia
9. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i zostaną wykorzystane w mediach.

Szczegółowych iformacji na temat konkursu udziela
Kierownik Galerii " Ogród sztuki"
- mgr sztuki Wiesława Przybyło- Cieślik
tel. 511 922 345, e-mail wieslawacieslik@02.pl


Informacje: Artserwis

03 sierpnia 2007

Konkurs "Nadleśnictwo Choczewo"

Otwarty, wakacyjny konkurs fotograficzny mający pokazać piękno Nadleśnictwa Choczewo
Zasady konkursu:

1. Tematem zdjęć jest przyroda i turystyka Nadleśnictwa Choczewo (rośliny, zwierzęta, krajobrazy, zjawiska przyrodnicze itp.)
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób mieszkających i odwiedzających tereny Nadleśnictwo Choczewo.
3. Zdjęcia można dostarczyć do nadleśnictwa w formie cyfrowej lub wydrukowane w formacie minimum 15x21 cm. Każde zdjęcie ma być oznaczone godłem (pseudonimem) autora. Jeden uczestnik może przesłać nie więcej jak trzy zdjęcia.
4. Zdjęcia w formie elektronicznej powinny bez utraty jakości dać się drukować w formacie minimum 15x21.
5. W osobnej, zamkniętej kopercie również opatrzonej godłem należy zamieścić imię i nazwisko autora fotografii, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, e-mail) oraz informację o miejscu wykonania zdjęcia.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie przesłanych zdjęć w dowolnym czasie przez Nadleśnictwo Choczewo w swojej działalności.
7. Zdjęcia można dostarczyć osobiście lub przesyłać na adres nadleśnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2007 r.

Nadleśnictwo Choczewo
ul. Świerkowa 8
84-210 Choczewo
choczewo@gdansk.lasy.gov.pl

8. Koperta zawierająca fotografie lub temat wiadomości elektronicznej ma być oznaczona napisem "”Wakacyjny konkurs fotograficzny”
9. Konkurs trwa od 01.07.2007 do 31.08.2007
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2007 r.
11. Przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia.
12. Nagrodami będą książki o tematyce przyrodniczej i turystycznej. Po rozstrzygnięciu konkursu nagrody zostaną przesłane do zwycięzców i wyróżnionych osób pocztą.
13. Więcej informacji można uzyskać
u Pana Rafała Skowronka, tel. (58) 5722632, rafal.skowronek@gdansk.lasy.gov.pl
lub w siedzibie Nadleśnictwa tel. (58) 5722600, choczewo@gdansk.lasy.gov.pl


Informacje: Nadleśnictwo Choczewo

15 lipca 2007

Konkurs "Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic"

Prace można nadsyłać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali 24 września. Na poprzednie edycje przyszło po ok. 60 tys. zdjęć i organizatorzy liczą przynajmniej na powtórzenie tego sukcesu. Konkurs ma dwie główne kategorie - dla amatorów i profesjonalistów, oraz sześć kategorii tematycznych: Natura, Ludzie, Kultura, Extreme, Moja przygoda z National Geographic (tylko dla prenumeratorów magazynu) oraz Fotoplay. Zwraca uwagę ta ostatnia, ponieważ po raz pierwszy organizatorzy postanowili zachęcić do zgłaszania fotografii wykonanych aparatami wbudowanymi w telefony komórkowe. Z jednej strony może to być umotywowane zmianami technologicznymi i powszechnością takich urządzeń, z drugiej jednak nie możemy się oprzeć wrażeniu, że niebagatelną rolę miało zdanie głównego partnera konkursu (operator sieci komórkowej Play).


Regulamin 3. Edycji Konkursu Fotograficznego National Geographic

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa zwane dalej Organizatorem.
1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2007 i trwa do 31 sierpnia 2007.
1.3 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez uczestników jest obszar całego świata.

II. KATEGORIE KONKURSU.

2.1 Kategorie tematyczne : • Natura • Ludzie • Kultura • Extreme • Moja przygoda z National Geographic (tylko dla prenumeratorów National Geographic) • Playfoto (kategoria zdjęć komórkowych)

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3.2 Wśród uczestników Konkursu wyróżnia się trzy grupy:
• fotografów profesjonalistów – każdą osobę zajmująca się fotografią zawodowo oraz każdą osobę, autorstwa której zdjęcie chociaż raz zostało opublikowane na łamach prasy ogólnopolskiej lub lokalnej;
• fotografów amatorów – każdą osobę nie spełniającą warunków odnoszących się do fotografa profesjonalisty;
• autorów zdjęć komórkowych – każdą osobę biorącą udział w Playfoto (zdjęcia wykonane aparatem komórkowym).

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.4 W kategorii „”Moja przygoda z National Geographic” zdjęcia mogą zgłaszać jedynie prenumeratorzy miesięcznika National Geographic Polska, czyli osoby, które na dzień wysłania zgłoszenia mają opłaconą, aktualną prenumeratę magazynu National Geographic Polska, zarejestrowaną na nazwisko osoby zgłaszającej swój udział w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu prenumeraty osoby, która zgłosiła swoje zdjęcia do tej kategorii.

3.5 W kategorii Playfoto zgłaszane zdjęcia mogą być wykonane wyłącznie aparatem komórkowym.

3.6 Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

IV ZASADY KONKURSU

4.1 Aby wziąć udział w konkursie, we wszystkich kategoriach poza Playfoto należy przesłać, w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem, zgłoszenie zawierające:
a) Zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 18 x 24 cm lub większe. W razie większej ilości przesyłanych zdjęć należy rozdzielić je białym papierem.
b) Własnoręcznie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (karta zgłoszenia publikowana jest na odwrocie reklamy promującej Konkurs w National Geographic Polska w numerach 6, 7 i 8/2007 oraz dostępna w sieci EMPIK) oraz na stronie internetowej www.nationalgeographic.pl, zapakowaną w mniejszą kopertę oznaczoną godłem.

4.2 Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do 5 fotografii w każdej z kategorii tematycznych wymienionych w pkt. 2.1. Łącznie nie więcej niż 25 sztuk.

4.3 Każda z przesłanych do Konkursu fotografii, poza kategorią Playfoto, powinna zawierać w górnej części rewersu następujący opis:
a) Godło (znak/ symbol/ określenie identyfikujące fotografa zachowujące jego anonimowość; osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło);
b) Numer telefonu,
c) Grupę uczestnictwa (amator, profesjonalista);
d) Kategorię;
e) Tytuł fotografii;
f) Datę i miejsce wykonania fotografii;
g) Maksymalnie dwuzdaniowy opis fotografii.

4.4 Uczestnicy kategorii zdjęć komórkowych - Playfoto mogą nadsyłać prace w dwóch podkategoriach tematycznych:
• Uchwyć chwilę. podstawowa kategoria zdjęć komórkowych. To sytuacje, które trudno udokumentować aparatem fotograficznym, bo nie zawsze ma się go przy sobie lub nie ma możliwości użycia go. Zrobienie zdjęcia komórką zajmuje sekundy. Uchwyć chwilę to zachęta do aktywnego poszukiwania takich sytuacji z życia codziennego. Być może nawet ich sprowokowanie.
• Fotoblog Zachęta do pokazania siebie, swojego otoczenia innym za pomocą zdjęć. Każdy z uczestników może przysłać reportaż składający się z 10 zdjęć o nim zrobionych podczas trwania konkursu.

4.5 Zdjęcia do kategorii Playfoto należy zgłaszać na stronie internetowej www.playfoto.pl. W przypadku możliwości zgłaszania zdjęć w inny sposób, na przykład poprzez MMS, szczegółowe informacje na ten temat znajdą się na stronie www.playfoto.pl.

4.6 W celu przesłania zdjęć do konkursu w kategorii Playfoto, każdy z uczestników musi zarejestrować się w bazie uczestników poprzez wypełnienie wszystkich, wymaganych przez Głównego Partnera, P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-781, ul. Pileckiego 63, pól formularza znajdującego się na stronie www.playfoto.pl

4.7 Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu w kategorii Playfoto wyświetlane są na stronie www.playfoto.pl i podlegają ocenie internautów. Co 2 tygodnie, 5 najlepszych zdjęć (największa liczba otrzymanych głosów) w każdej z dwóch podkategorii, kwalifikowanych jest do puli laureatów, z których jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze półfinalistów i zwycięzców. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do puli laureatów otrzymają nagrody.

4.8 Laureaci kategorii „Moja przygoda z National Geographic”, którzy nie posiadali ważnej prenumeraty w dniu wysyłki zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowani a Jury wybierze inną zwycięską pracę lub nie przyzna nagrody w danej kategorii.

4.9 Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie, ani w żaden inny sposób. Nie można także dokonywać fotomontaży.

4.10 Nie mogą być zgłaszane do Konkursu fotografie publikowane wcześniej na łamach magazynu National Geographic Polska lub wykonane na zlecenie National Geographic Polska.

4.11 Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.

4.12 Organizator zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem Konkursu do zakwalifikowania fotografii do innej kategorii niż wybrana przez Uczestnika.

4.13 Zgłoszenie należy przesłać na adres Organizatora podany w pkt.1.1. Na kopercie należy umieścić napis: 3. Konkurs Fotograficzny National Geographic.

4.14 Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007. Decyduje data stempla pocztowego.

4.15 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie zgłoszenia podczas transportu.

4.16 Uczestnik konkursu podpisując kartę zgłoszeniową oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach National Geographic Society, Organizatora oraz Głównego Partnera na stronie internetowej www.nationalgeographic.pl, www.nationalgeographic.com oraz www.playmobile.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i Głównego Partnera, w tym także na rozpowszechnianie ich w formie pozwalającej na wykorzystanie w telefonach komórkowych.

V OCENA I NAGRODY

5.1 Oceny nadesłanych na konkurs prac we wszystkich kategoriach, w tym również Playfoto, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatora.

5.2 Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze półfinalistów.

5.3 Każdy z półfinalistów (z wyłączeniem kategorii Playfoto) powinien w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do półfinału przesłać na adres Organizatora podany w pkt.1.1 negatyw, diapozytyw lub pliki cyfrowe swojej fotografii. Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji: • format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość) • kolory w standardzie: RGB • rozdzielczość: min 300 dpi (18 x 24 cm)

5.4 Autorzy zdjęć z kategorii Playfoto, które zakwalifikowały się do listy laureatów otrzymują telefon multimedialny z funkcją aparatu oraz nagrywania wideo oraz odtwarzaczem plików mp3 oraz kwotę pieniężną równą 11, 11% wartości telefonu. Z części pieniężnej nagrody potrącony zostanie przez Organizotora podatek dochodowy od wygranych.

5.5 Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs fotografii, negatywów, diapozytywów, plików cyfrowych.

5.6 Jury biorąc pod uwagę jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:
a) Grand Prix konkursu;
b) 1 miejsce w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy profesjonalistów;
c) 1 miejsce w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy amatorów;
d) 1 miejsce w każdej z 2 podkategorii Playfoto
e) 1 wyróżnienie w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy profesjonalistów; f) 1 wyróżnienie w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy amatorów;
g) 2 wyróżnienia w każdej z 2 podkategorii Playfoto

5.7 Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: Za Grand Prix konkursu: o Zestaw fotograficzny marki NIKON: aparat D2Xs, lampa SB-800 i obiektyw AF-S DX 17-55 mm o Laptop HP Pavilion dv6000 oraz drukarka HP Photosmart Pro B9180 o Bilet linii lotniczych SAS, w klasie biznes, dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej, na wybraną trasę w Skandynawii, Europie lub na połączeniach międzykontynentalnych, na trasie obsługiwanej przez SAS (max. wartość 25 000 zł)

Za 1 miejsce w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy profesjonalistów: o Zestaw fotograficzny marki NIKON: aparat D80, obiektyw AF-S DX 18-135mm f/3, 5-5, 6G IF ED o Drukarka HP Photosmart Pro B9180 oraz dodatkowe tusze i papier Za 1 miejsce w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy amatorów: o Zestaw fotograficzny marki Nikon: aparat D40, obiektyw AF-S DX 18-55 mm f/3, 5-5, 6 G II ED oraz książka „Radość Fotografowania” o Drukarka HP Photosmart Pro B9180 i dodatkowe tusze i papier o Bilet linii lotniczych SAS, w klasie turystycznej, na trasach do Skandynawii lub Europy, obsługiwanych przez SAS (max. wartość 3000 zł) Za wyróżnienie w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy profesjonalistów: Drukarka HP Photosmart D7360 oraz dodatkowe tusze i papier Za wyróżnienie w każdej z 5 kategorii tematycznej wśród grupy amatorów: Drukarka HP Photosmart D7360 oraz dodatkowe tusze i papier

5.8 Za 1 miejsce w kategorii Playfoto w każdej z dwóch podkategorii - Fotoblog i Uchwyć chwilę: • Telefon multimedialny z funkcją aparatu fotograficznego, nagrywania wideo oraz odtwarzacza mp3 wraz z rocznym abonamentem Play 150 oraz kwotę pieniężną równą 11, 11% wartości telefonu. Z części pieniężnej nagrody potrącony zostanie przez Organizotora podatek dochodowy od wygranych.

5.9 Za wyróżnienie w kategorii Playfoto w każdej z dwóch podkategorii Fotoblog i Uchwyć chwilę: • Telefon multimedialny z funkcją aparatu fotograficznego, nagrywania wideo oraz odtwarzacza mp3 wraz ze starterem Play o wartości 30zł oraz kwotę pieniężną równą 11, 11% wartości telefonu. Z części pieniężnej nagrody potrącony zostanie przez Organizotora podatek dochodowy od wygranych

5.10 Szczegółowe informacje dotyczące telefonów multimedialnych, które otrzymają zwycięzcy znajdują się na stronie internetowej www.playfoto.pl

5.11 Zwycięskie prace mają szanse wziąć udział w Wielkim Finale Konkursu (zwanym International Phtotography Contest), który będzie miał miejsce w Waszyngtonie. 3 prace amatorów oraz 3 prace profesjonalistów, które wezmą udział w Finale IPC, zostaną wybrane przez Jury.

5.12 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii.

5.13 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.14 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie odbioru nagrody do dnia 18 września 2007 r.

5.15 Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody), który zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

5.16 Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt. 5.11.

5.17 Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu.

5.18 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

5.19 Nagrody nie odebrane do 31 grudnia 2007 przepadają.

5.20 W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w punktach 5.15, 5.16 lub 5.17 lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nationalgeographic.pl.

6.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.

6.4 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, National Geographic Society w Waszyngtonie (USA) w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami Towarzystwa National Geographic. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymienione podmioty na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

6.5 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt.1.1 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


Informacje: National Geographic

06 lipca 2007

Konkurs "Piękno Podkarpacia"

Konkurs organizowany jest w ramach imprezy plenerowej
„GRZYBY - HARASIUKI 2007”

Tematem konkursu jest ukazanie piękna przyrody Podkarpacia
z uwzględnieniem darów natury jakimi są grzyby

Warunki uczestnictwa:
- Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy fotografujący.
- Każdy autor może nadesłać trzy prace wykonane dowolną techniką.
- Preferowany format powiększeń to 20 x 30 cm.
- Każdą pracę należy czytelnie opisać podając imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz tytuł pracy.
- Nagrodzone prace przejdą na własność organizatorów
i będą służyć celom wystawienniczym.

Terminarz:
- Nadsyłanie prac do 6 sierpnia 2007 r.
na adres: Gminny Ośrodek Kultury - 37-413 Harasiuki.
- Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o wynikach
nastąpi do 30 sierpnia 2007 r.
- Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 8 września br. o godz. 16: 00
na imprezie „GRZYBY - HARASIUKI 2007”

Nagrody:
- Laureatom konkursu przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatorów i sponsorów konkursu.


Informacje: WDK